Skip to content

1,045,698 books read so far

Parth Ysgol

Sialens Ddarllen yr Haf 2021

Mae Sialens Ddarllen yr Haf, a gyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen ac a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Yng Nghymru mae Cyngor Llyfrau Cymru, elusen cofrestredig, yn cefnogi Sialens Ddarllen yr Haf drwy nawdd uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r ymgyrch hon yn annog plant 4 i 11 oed i osod Sialens ddarllen iddyn nhw’u hunain, fel nad ydynt yn darllen llai dros yr haf.

Bob blwyddyn mae’r Sialens, a ddarperir gyda chymorth llyfrgelloedd cyhoeddus, yn ysgogi dros 700,000 o blant i ddal ati i ddarllen er mwyn adeiladu eu sgiliau a’u hyder.

Drwy annog eich disgyblion i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf, gall eich ysgol:

  • Wella a chefnogi ei mentrau darllen a chynnwys rhieni a’r gymuned ehangach
  • Ddathlu’r pleser o ddarllen, gan sicrhau bod bob plentyn yn gallu darllen yn dda erbyn cyrraedd 11 oed
  • Barhau i helpu disgyblion i ddysgu yn ystod y gwyliau
  • Helpu i atal y duedd i sgiliau darllen plant ddirywio dros y gwyliau

Lawrlwytho’n canllaw cyflym ar annog plant i ddarllen er pleser yma.

Bob blwyddyn mae gan Sialens Ddarllen yr Haf thema wahanol. Yn 2021, mae’r Asiantaeth Ddarllen yn gweithio mewn partneriaeth â WWF ar gyfer Arwyr y Byd Gwyllt, sef Sialens ar thema natur, a fydd yn ysbrydoli plant i ymddiddori mewn materion amgylcheddol. Gallwch ddysgu mwy am Arwyr y Byd Gwyllt yma.

Bydd y Sialens yn cael ei lansio mewn llyfrgelloedd yn yr Alban Ddydd Sadwrn 19 Mehefin ac mewn llyfrgelloedd yng Nghymru a Lloegr Ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf.


Adnoddau Arwyr y Byd Gwyllt

Mae gennym ddewis eang o adnoddau ysgol i’ch helpu i hyrwyddo’r Sialens a helpu’ch disgyblion i ddod yn Arwyr y Byd Gwyllt!

Lawrlwythwch ein cyflwyniad gwasanaeth ysgol i gyflwyno Sialens Ddarllen yr Haf a’r thema eleni i’ch disgyblion. Gellir rhannu’r rhain yn y dosbarth neu ar blatfformau dysgu o bell.

Helpwch i wneud y disgyblion yn gyffrous am y Sialens drwy lawrlwytho a defnyddio’n Posteri Arwyr y Byd Gwyllt.

Lawrlwythwch daflen weithgareddau Arwyr y Byd Gwyllt i’w rhannu gyda’ch dosbarth.

Beth nesaf?

Chatterbooks

Mae’r Reading Agency hefyd yn cytgordio rhwydwaith cenedlaethol o grwpiau darllen o’r enw Chatterbooks.

Mae grwpiau darllen Chatterbooks yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn ac wedi’u lleoli’n bennaf mewn llyfrgelloedd ac ysgolion lleol. Cewch ganfod mwy trwy arwyddo i’n cylchlythyr Chatterbooks.

Cewch wybod mwy am yr adnoddau sydd ar gael ichi i sefydlu eich grŵp darllen plant eich hun.

Ewch i’n Siop i archebu pecyn arweinydd grŵp Chatterbooks a gweld ein cynigion grwpiau darllen diweddaraf. Fe gewch hefyd hyd i gannoedd o adnoddau’n rhad ac am ddim, gan gynnwys arweiniad a phecynnau gweithgareddau grwpiau darllen ar ein tudalen adnoddau.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am Chatterbooks mae croeso ichi gysylltu â ni

Darllen Da i blant

Mae Darllen Da i blant yn darparu gwybodaeth, storïau a chyngor sydd â sicrwydd ansawdd i gefnogi iechyd meddwl a lles plant. Mae llyfrau wedi’u dewis a’u hargymell gan weithwyr proffesiynol blaenllaw a’u cynhyrchu ar y cyd â phlant a theuluoedd.

Mae’r rhestr lyfrau wedi’i hanelu at blant Cyfnod Allweddol 2 (oedran 7-11), ond yn cynnwys teitlau sydd wedi’u hanelu at ystod eang o lefelau darllen i gefnogi darllenwyr llai hyderus, ac i annog plant i ddarllen gyda’i brodyr a’u chwiorydd a’u gofalwyr.

Cewch fwy am y cynllun a gweld adnoddau cefnogi yma.

Bydd Darllen Da ar gyfer plant ar gael o bob llyfrgell yng Nghymru o dymor yr Hydref 2020 gydag ariannu gan Lywodraeth Cymru.